Euroopan komissio tehostaa lasten suojelua vaarallisilta leluilta

Euroopan komissio ehdotti tänään lelujen turvallisuutta koskevaa asetusta, jolla tarkistetaan nykyisiä sääntöjä lasten suojelemiseksi leluihin mahdollisesti liittyviltä riskeiltä. EU:n markkinoilla olevat lelut ovat jo nyt maailman turvallisimpia. Ehdotetuilla säännöillä parannetaan turvallisuutta entisestään ja suojellaan lapsia erityisesti haitallisilta kemikaaleilta. Niillä pyritään myös vähentämään EU:ssa ja erityisesti verkossa edelleen myytävien vaarallisten lelujen suurta määrää, mikä tasapainottaa tilannetta EU:ssa valmistettujen ja maahantuotujen lelujen välillä. Samaan aikaan varmistetaan edelleen lelujen vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

Tällä ehdotuksella varmistetaan, että lapset voivat leikkiä leluilla yhä turvallisemmin. Erityistä huomiota kiinnitetään haitallisiin kemikaaleihin. Valvontaa tehostetaan digiteknologian avulla, jonka ansiosta vaaralliset lelut on helpompi havaita erityisesti EU:n ulkorajoilla. Ehdotuksella kasvatetaan EU:n leluteollisuuden – erityisesti pk-yritysten – tasapuolisia toimintaedellytyksiä poistamalla epäreilu kilpailu ja samalla parannetaan lasten turvallisuutta entisestään.

Sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Thierry Breton – 28/07/2023

Tämänpäiväinen ehdotus pohjautuu nykyisiin sääntöihin, ja sillä päivitetään turvallisuusvaatimuksia, jotka sekä EU:ssa että muualla valmistettujen lelujen on täytettävä, jotta niitä voidaan pitää kaupan EU:ssa. Tämänpäiväisellä ehdotuksella

  • Suojellaan lapsia paremmin haitallisilta kemikaaleilta. Ehdotuksella pidetään voimassa nykyinen kielto käyttää leluissa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita ja lisäksi kielletään muiden haitallisten kemikaalien käyttö leluissa. Ehdotus koskee kemikaaleja, jotka ovat erityisen haitallisia lapsille. Sillä esimerkiksi kielletään hengityselimiin vaikuttavien tai elinkohtaisesti myrkyllisten kemikaalien sekä hormonaalisten haitta-aineiden käyttö leluissa.
  • Tehostetaan noudattamisen valvontaa. Ehdotuksella varmistetaan, että EU:ssa myydään vain turvallisia leluja. Kaikilta leluilta vaaditaan digitaalista tuotepassia, josta löytyy tiedot asetusehdotuksen noudattamisesta. Maahantuojien on esitettävä digitaalinen tuotepassi EU:n rajoilla, myös verkossa myytävien tuotteiden osalta. Uuden tietojärjestelmän avulla kaikki digitaaliset tuotepassit tarkastetaan ulkorajoilla ja tunnistetaan lähetykset, joille on tehtävä yksityiskohtaiset tullitarkastukset. Kansalliset tarkastajat vastaavat edelleen lelujen tarkastamisesta. Jos markkinoille saatetaan vaarallisia leluja, joiden aiheuttamista riskeistä ei säädetä selkeästi asetuksessa, ehdotuksella varmistetaan, että komissiolla on valtuudet vaatia myös näiden lelujen vetämistä pois myynnistä.

Leluja säännellään lelujen turvallisuudesta annetulla direktiivillä 2009/48/EY. Nykyisessä direktiivissä säädetään turvallisuusvaatimuksista, jotka lelujen on täytettävä riippumatta siitä, onko ne valmistettu EU:ssa vai muualla, jotta ne voidaan saattaa markkinoille EU:ssa. Tämä helpottaa lelujen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Arvioidessaan direktiiviä komissio havaitsi kuitenkin useita puutteita käytännön soveltamisessa sen jälkeen, kun direktiivi annettiin vuonna 2009. Erityisesti huomattiin, että on tarpeen varmistaa parempi suoja leluihin liittyviltä mahdollisilta riskeiltä ja erityisesti haitallisten kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Arvioinnissa todettiin myös, että direktiivin täytäntöönpanoa on tehostettava erityisesti verkkokaupan osalta.

Lisäksi kestävyyttä edistävässä EU:n kemikaalistrategiassa kehotettiin tehostamaan kuluttajien ja haavoittuvien ryhmien suojelua kaikkein haitallisimmilta kemikaaleilta. Näiden seikkojen vuoksi komissio esittää uusia sääntöjä sen varmistamiseksi, että EU:ssa myydään vain turvallisia leluja.

Kysymyksiä ja vastauksia

Ehdotus lelujen turvallisuutta koskevaksi asetukseksi

Lelujen turvallisuudesta annetun direktiivin 2009/48/EY arviointi

Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia