:TUTKIMUS: Äidit ovat uupuneimpia tasa-arvoisimmissa maissa

Tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että korkeasta tasa-arvosta huolimatta äidit eivät välttämättä koe tasa-arvoa vanhemmuudessa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteydessä äitien uupumukseen, kertoo 40 maata sisältänyt uusi vertailututkimus. Uupuneimmat äidit löytyvät tasa-arvoisimmista maista. Yhteys tasa-arvon ja uupumuksen välillä säilyi, vaikka yksilöiden väliset sosiodemografiset tekijät sekä maiden väliset taloudelliset erot otettiin huomioon.

– Tulos on yllättävä ja jopa paradoksaalinen. Eikö nimenomaan tasa-arvoisissa maissa vanhemmuuden pitäisi olla jaetumpaa ja helpompaa, dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän yliopistolta pohtii. Sorkkila vastaa professori Kaisa Aunolan ohella Suomen osuudesta tutkimuksessa.

Tulokset osoittivat myös, että äitien näkemys sukupuolten välisestä tasa-arvosta työelämässä sekä siitä, että miesten tulisi osallistua enemmän lastenhoitoon ja kotitöihin, lisäsi riskiä vanhempana uupumiselle erityisesti maissa, joissa vallitsi vahva sukupuolten välinen tasa-arvo. Vaikuttaa siltä, että huolimatta korkeasta tasa-arvosta koulutuksessa, työelämässä, terveydessä ja poliittisessa päätöksenteossa, vanhemmuudessa äidit eivät välttämättä koe tasa-arvoa. Perhepolitiikassa olisikin tärkeää varmistaa, että tasa-arvo ylettyy myös perhe-elämään ja vanhemmuuteen.

– Äidit voivat olla niin sanotusti ’tuplapaineen’ alla, eli he kokevat painetta tai halua osallistua tasa-arvoisesti työelämään, mutta sen lisäksi he edelleen kantavat suuren vastuun kodista ja lapsista, Sorkkila pohtii.

Vähäisempi kuormitus ja ristiriita eri elämänalueiden välillä saattaa selittää sitä, minkä takia epätasa-arvoisemmissa maissa äidit olivat vähemmän uupuneita vanhempina. Tutkijoiden mukaan tarvetta palata sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ei kuitenkaan ole, vaan tärkeää olisi keksiä keinoja tuoda lisää tasa-arvoa myös vanhemmuuteen.

Suomi oli osallistuneista maista tasa-arvoisin

Suomi oli yhteiskunnallisin vertauksin tarkasteltuna osallistuneista maista kaikkein tasa-arvoisin. Suomen jälkeen tasa-arvoisin maa oli Ruotsi. Tasa-arvoltaan heikoimmaksi sijoittui 40 maan välisessä vertailussa Pakistan.

Maiden välillä tuloksissa oli myös mielenkiintoisia eroja. Esimerkiksi seitsemässä maassa ei havaittu merkitsevää yhteyttä äitien tasa-arvon arvostamisen ja uupumuksen välillä. Muutamassa maassa, kuten Egyptissä, äidit puolestaan raportoivat erittäin korkeaa uupumusta, vaikka maa oli tasa-arvoltaan heikko. Poikkeavia tuloksia saattaa selittää naisten rajoitettu rooli tai syrjintä työmarkkinoilla tai maiden erilaiset linjaukset perhepolitiikassa. Lisäksi maat eroavat siinä, miten työntekoa ja vanhemmuutta yleisesti arvostetaan yhteiskunnassa.

– Esimerkiksi Kuuba oli melko tasa-arvoinen maa, mutta siellä raportoitiin vain vähän vanhemmuuden uupumusta. On mahdollista, että äidit eivät uuvu ’tuplaroolin’ alle, koska työelämässä olemisen lisäksi myös äitiyttä arvostetaan paljon, ja sitä tuetaan niin yhteiskunnan kuin läheistenkin toimesta, Aunola pohtii.

Tutkimukseen osallistui 11 538 äitiä 40 eri maasta. Sukupuolten välistä tasa-arvoa arvioitiin yksilötasolla, sekä yhteiskunnallisella tasolla (Global Gender Gap Report, 2018). Arvioinnissa otettiin huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo taloudellisessa osallistumisessa ja mahdollisuuksissa, koulutuksessa, terveydessä ja poliittisessa päätöksenteossa. Analyysit toteutettiin hyödyntäen monitasomallinnusta. Artikkeli on julkaistu vertaisarvioidussa Journal of Cross-Cultural Psychology-lehdessä.

Artikkeli:

IIPB Consortium [Roskam, I…Aunola, K.,…Sorkkila, M.,..& Mikolajczak, M.] (2022). Gender equality and maternal burnout: A 40-country study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 53(2), 157-178. https://doi.org/10.1177/00220221211072813